Satriya of Barpeta Satra

BURA SATRIYA DEKA SATRIYA
Mathura Das Burha Ata Deivakinandan
Gowardhan Aatoi Padmapani
Gopal Devamishra Ratikanta
Krishna Mishra Ramdeu
Ramacharya Anador
Kinaram Krishnakanta
Padmanav Kamalakanta
Santobhushan Bashudeva
Gopinath Govinda devamishra
Jiyuram Danpati Devamishra
Sabharam Khargeswar mahanta
Ramdeva Dharmeswar mahanta
Bhavadeva Istadev Nabish
Bikram Devamishara Basistha Dev Sharma
Bhuwanmohan Nabajit  Das(Present)
Krishnakanta
Anador
Maheswar
Gobinda Devamishra
Chaturbhuj Devamishra
Danpati Devamishra
Chandrakanta Devamishra
Chandrakanta Mishra
Mohanram Atoi burhabhakat
Gadadhar Das
Basistha Deva Sharma ( Present)

 

Advertisement